icon_size_register_alias

void icon_size_register_alias(string alias, GtkIconSize target);