GtkIconSource::set_icon_name

void set_icon_name(icon_name);