GdkWindow::set_icon_name

void set_icon_name(string name);