GtkIconTheme::set_custom_theme

void set_custom_theme(string theme_name);