GdkDragContext::set_icon_pixbuf

void set_icon_pixbuf(GdkPixbuf pixbuf, int hot_x, int hot_y);